suddenly-bi: *whispers* misogyny~

suddenly-bi:

*whispers* misogyny~